top of page

《where am i》場地租用 • 拍攝場地

設於葵興火炭,現在只需一個價錢,全場任影,主題既生活,又多元化,美麗嘅日光,讓拍攝變得更輕鬆,快啲whatsapp 我地預約啦!

where am i《Holiday》@ 葵興

logo.jpg

where am i《Imagine》@ 火炭

logo2.jpg
bottom of page